Hantering av elmaterial

1. CE-produkter

CE-märkningen är en viktig del av EU:s produktlagstiftning och omfattar bl.a. byggprodukter, elprodukter, maskiner, leksaker och personlig skyddsutrustning. CE-märkningen innebär att produkten uppfyller EU:s och Sveriges hälso-, miljö och säkerhetskrav. Det har inte med val av produktens kvalitet eller prestanda att göra. CE-märket garanterar att produkten är säker nog för att säljas i Sverige och resten av EU.

2. Installation av elmaterial

Avseende installation av elsäkerhetsmaterial av annan än elinstallatör se ”Elsäkerhetsverkets författningssamling ELSÄK-FS 2013:1” (tillämpas sedan 2014-01-01). Notera att som princip får du inte själv nyinstallera, utöka eller ändra något i en fast installation (exempelvis, installering av golvvärme och värmekabel >50V, byte av ojordat vägguttag mot jordat och förläggning av kabel i mark). OBS! Felaktigt utförd montering kan medföra livsfara samt brandrisk.

3. Producentansvar elartiklar

WEEE-direktivet innebär att vi som säljer elektriska och elektroniska produkter ska ta hand om uttjänta produkter på ett miljöriktigt sätt. För att uppfylla dessa krav är AldeLind Sverige AB ansluten till El-Kretsen AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elektriska produkter (SFS 2005:209 samt 2005:210). Det innebär att uttjänta produkter ska lämnas till det kommunala insamlingssystemet i respektive kommun. Släng alltså inte el-avfall i hushållssoporna.